fbpx

NÄKY-palvelu ja koululaisten toiminnanohjaustaitojen kartoittaminen: haastattelussa opettajat Minna, Vesa, Ansku ja Eeva

Peili Vision, 19.2.2024

Toiminnanohjauksen haasteet näkyvät luokkahuoneessa oppimisen esteinä. Opettajat pyrkivät havainnoimaan oppilaiden toiminnanohjaustaitoja koulutyön lomassa, mutta haasteiden huomaaminen ei aina ole helppoa. Esimerkiksi keskittymisvaikeuksilla on monia ilmenemismuotoja, eivätkä vaikeudet aina näy päällepäin.

Peili Visionin kehittämä A-EDU-peli antaa objektiivista tietoa 8–13-vuotiaiden oppilaiden toiminnanohjaustaidoista. Pelistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opetuksen suunnittelussa ja tukitoimien kohdentamisessa.

Haastattelimme Nivan koulun ja Ritaharjun koulun opettajia oppilaiden toiminnanohjauksen haasteisiin ja NÄKY-palvelun käyttöön liittyen.

Tässä jutussa kokemuksiaan jakavat:

Annemari Tolonen, Ansku, Ritaharjun koululta

Eeva Pesonen Ritaharjun koululta

Vesa Vainio Nivan koululta

Minna Kärkkäinen Nivan koululta

Toiminnanohjauksen haasteet näkyvät koulussa ja kotona

Toiminnanohjauksen haasteet voivat näyttäytyä eri tavoin erilaisissa toimintaympäristöissä. Siinä missä luokassa työskentely saattaa onnistua haasteista huolimatta hyvin, ei itsenäinen tekeminen ilman opettajilta ja ikätovereilta saatavaa tukea muualla välttämättä suju. Ympäristön vaikutus oppilaan toimintaan voi tulla esille esimerkiksi koulu- ja kotitehtävien parissa.

”Sama oppilas saattaa toimia varsin reippaasti koulussa, mutta läksyjen teko tuottaakin suurta vaivaa. Tai tilanne on toisin päin, jolloin oppilas pärjää hyvin läksyjen kanssa, mutta koulussa keskittyminen ei onnistu. Pelkästään koulussa tehtyjen havaintojen perusteella on vaikeaa arvioida, ketkä oppilaista ovat kiperämmin tukitoimien tarpeessa,” sanoo Ansku Ritaharjun koululta.

Omiin tarpeisiin kohdennettu koulunkäynnin ja oppimisen tuki on jokaisen oppilaan oikeus. Avainasemassa oppilaan tukemisessa on yhteistyö niin koulun henkilökunnan kuin kodin ja koulun kesken.

”Tasa-arvoisen oppimisen mahdollistaminen vaatii sekä koulun että vanhempien sitoutumista lasten tukemiseen. Opettajien näkökulmasta lähdimme NÄKY-palveluun mukaan muun muassa hakemaan lisävarmuutta vanhempien kanssa käytävään keskusteluun,” sanoo Vesa Nivan koululta.

A-EDU-pelin hyödyntäminen nivelvaiheessa: uudet oppilaat tutuksi

Oppilaiden toiminnanohjaustaitojen kartoituksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kouluissa moniin eri tarkoituksiin. 8–13-vuotiaille suunnatun A-EDU-pelin pelaajiksi valikoituivat Nivan koulussa kolmasluokkalaiset. Koulun henkilökunta koki pelistä saatujen tulosten lisäävän nivelvaiheessa olevien oppilaiden tuntemusta.

”Kolmasluokan oppilaat ovat meille vielä uusia tuttavuuksia, sillä moni opettaja vaihtuu kakkosluokan jälkeen. Kestää aikaa luoda koko ryhmästä kokonaiskuva ja kerätä tärppejä mahdollisista toiminnanohjauksen haasteista. Tähän tuo lisähaastetta kasvavat ryhmäkoot ja piilevämmät oppimisen esteet” sanoo Minna Nivan koululta.

A-EDU-pelistä saatavat tulokset voivat paitsi vahvistaa opettajien omia havaintoja myös tarjota uutta tietoa oppilaiden toiminnanohjaustaidoista. Esimerkiksi näennäisesti koulussa hyvin pärjäävän ja reippaan oppilaan toiminnanohjauksen haasteita ei välttämättä aina huomata. Tällainen oppilas saattaa pinnistellä hiljaa ja käyttää koulutehtävistä suoriutumiseen paljon aikaa.

”Olimme ihmetelleet tiettyjen oppilaiden kohdalla, kuinka reippaasta olemuksesta huolimatta tietyt tehtävät koulussa aiheuttivatkin huolta ja hätäisyyttä. A-EDU-pelin tuloksista selvisi sitten, että oppilaan toiminnanohjauksen taso olikin monella mittarilla alhainen muihin lapsiin verraten,” sanoo Minna.

A-EDU-pelistä apua oppilaiden tukemiseen

NÄKY-palvelu antaa kattavan kuvan koko ikäryhmän toiminnanohjaustaidoista. A-EDU-peliä pelatessaan oppilaat suorittavat arkiaskareita kodinomaisessa ympäristössä virtuaalitodellisuudessa. Pelistä saatavia tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi opetuksen ja ryhmäkokoonpanojen suunnittelussa.

”Olemme saaneet A-EDU-pelin avulla arvokasta tietoa niin yksittäisistä oppilaista kuin luokkien välisistä eroistakin. Kartoituksen avulla voimme esimerkiksi arvioida missä määrin tiettyjen oppilaiden oppimisen haasteiden syyt liittyvät neurologisiin tekijöihin ja missä määrin opittuihin käyttäytymismalleihin. Havaintoja voimme sitten hyödyntää eri luokkien ja ryhmien toimintakulttuuria suunniteltaessa,” sanoo Ansku Ritaharjun koululta.

Kun oppilaat ovat pelanneet A-EDU-pelin, käydään siitä saadut koulu-, luokka- ja oppilaskohtaiset tulokset perusteellisesti läpi. Tulosten tulkinnassa koulua auttaa Peili Visionin ammattilainen.

”Näemme luokassa ja koulussa vain yhden puolen koululaisesta. NÄKY-palvelun tuloksilla saamme hieman kättä pidempää myös vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin ja voimme järjestää jokaiselle oppilaalle tarvittavan avun niin kotona kuin koulussakin. Toisaalta vanhemmille on myös mukava kertoa poikkeuksellisen hyvistä A-EDU-pelin tuloksista,” sanoo Eeva Ritaharjun koululta.

NÄKY-palvelu: Tukea toiminnanohjauksen haasteiden tunnistamiseen

NÄKY-palvelu tarjoaa kattavan ja objektiivisen kokonaiskuvan koko ikäryhmän toiminnanohjaustaidoista. Virtuaalitodellisuusteknologiaa hyödyntävä peli antaa tietoa muun muassa oppilaan prospektiivisesta muistista, tarkkaavaisuudesta ja aktiivisuudesta.

Näin NÄKY-palvelun toteuttaminen kouluissa etenee:

  • Organisointi: NÄKY-kouluprojektin organisointi ja aikataulutus tapahtuu yhteistyössä koulun kanssa.
  • Toteutus: Oppilaat pelaavat noin 20 minuuttia kestävän A-EDU-pelin Peili Visionin ammattilaisen valvonnassa.
  • Tulokset: Pelistä saadut koulu-, luokka- ja oppilaskohtaiset tulokset käydään läpi luokan opettajien, rehtorin ja erityisopettajan kanssa.

Voisimmeko olla avuksi teidänkin koulussanne? Varaa esittely tästä!