fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

Peili Vision Oy on suomalainen yhtiö, joka kehittää virtuaalitodellisuusteknologiaan (VR)
perustuvaa arviointimenetelmää neuropsykologiseen arviointiin terveydenhuollossa ja
opiskelijoiden koulunkäynnin ohjaustarpeiden arviointiin. Lisäksi tarjoamme palveluja lasten
huoltajille toiminnanohjaustarpeiden tunnistamiseen. Asiakkaittemme palvelemiseksi keräämme
tarpeellisia tietoja asiakkaistamme ja asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Tietojen käsittely
perustuu asiakassuhteeseen tai asiakashankintaan liittyvään oikeutettuun etuun tai sopimukseen
taikka rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen,
palvelujen toimittamiseen sekä asiakkaille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Pidämme
tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten
niitä käytämme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Tämä tietosuojaseloste ei kata henkilötietojen käsittelyä asiakkaillemme toimittamissamme
terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvissä palveluissa (ARVO, A-EDU). Kyseisissä
palveluissa käsiteltyjen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on asiakkaamme ja toimimme
henkilötietojen käsittelijänä asiakkaamme lukuun. Peili Vision Oy ei käsittele omaan lukuunsa
palvelulla harjoituksia suorittavien kuntoutujien henkilötietoja

1
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä asioissa

Peili Vision Oy

Y-tunnus 2730552-5

Kansankatu 53, 90100 Oulu

info@peilivision.fi

+358 40 7772241

2
Mitä henkilötietoja keräämme

Asiakasrekisterimme sisältävät tietoja asiakkaistamme ja mahdollisista asiakkaistamme tai
näiden yhteyshenkilöistä. Rekistereihin kerätyt tiedot koostuvat henkilön tai yhteyshenkilön
itsensä taikka yhteyshenkilön työnantajansa ilmoittamista yhteystiedoista, kuten nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja työtehtävä. Lasten huoltajille suunnatussa
MALTTI -palvelussa kerättävät tiedot sisältävät myös huoltajan ilmoittamat tiedot lapsesta,
kuten etunimi, ikä, kätisyys, sukupuoli ja tieto siitä, onko lapsen äidinkieli suomi. Lisäksi
voimme tallentaa tiedon suostumuksesta tai kiellosta koskien suoramarkkinointia. Emme kerää
arkaluonteisia tietoja.

Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös automaattisesti erilaisia menetelmiä käyttäen, kun
rekisteröity käyttää tietokoneella tai mobiililaitteella verkkosivustoamme. Automaattiset
menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti
kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi
käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä sivustomme
käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa
verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain
väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä
evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästekäytäntömme on selvitetty
yksityiskohtaisemmin kohdassa Evästeet.

3
Mihin käytämme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaan asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilausten käsittelyn sekä tuotteiden ja palvelujen
toimittamisen yhteydessä, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun
mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä tai asemansa
perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei
rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvissä palveluissa (ARVO, A-EDU) henkilötietojen
käsittelyn ensisijaisena perusteena on Peili Vision Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen
asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen
liittyvä oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Käsittely
voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Lasten huoltajille suunnatussa MALTTI -palvelussa henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena
perusteena on sopimus palvelun toimittamisesta ja huoltajan antama suostumus huollettavan
lapsensa tietojen käsittelyyn palvelun toimittamiseksi.

4
Kuka henkilötietojasi käsittelee

Henkilötietoja käsittelevät Peili Vision Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät sovitun palvelun
tuottamiseen, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun tai hallintoon. Henkilökuntamme on
koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä
osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietoja
voidaan siirtää. Tällaisia palveluntarjoajia ovat käyttämiemme tietojärjestelmien ja
pilvipalveluiden toimittajat sekä tietojenkäsittelyä ja muita tietotekniikanpalveluja toimittavat
palveluntarjoajat. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietoja mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin palvelun toimittamiseen. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa
on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat
vaatimukset.

5
Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin myös
yhdysvaltalaista palveluntarjoajia, jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle.
Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi kaikki käyttämämme
palveluntarjoajat ovet hakeutunut EU:n ja USA:n välisen EU-US Data Privacy Framework –
järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutunut noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-
asetusta. Lisätietoa EU-US Data Privacy Framework -järjestelystä voi lukea täältä:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/

6
Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa
on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää
liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää
keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja,
kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan
lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

7
Miten henkilötietojesi tietoturva on järjestetty

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista
toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Tietosi ovat muutoinkin suojattu asiattomalta
pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta,
luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen
muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on
sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito
ja hallinta.

8
Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää
tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen
säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua esimerkiksi
kirjanpitoa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden toteuttamisen osoittamiseksi.
Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaamme yhteyshenkilönä
päättyy tai kun sovittu palvelu on toimitettu ja henkilötietojesi käsittelylle ei ole enää muutoin
perustetta.

9
Millaisia oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua
sekä tietojesi poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin
tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja
käsittelyn vastustamisesta. Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan
lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin
sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan
rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin
tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia
tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

10
Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset
ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi
sähköpostitse.

11
Evästekäytäntömme

Kun vierailet verkkosivustollamme, sivustolta tallennetaan laitteellesi evästeitä (tai laitteellesi
luetaan niiden tietoja), jos selaimesi on asetettu hyväksymään evästeet. Eväste on pieni
tekstitiedosto, joka siirtyy tietokoneesi kiintolevylle verkkoselaimesi kautta. Evästeitä käytetään
sivustolla vierailun optimoimiseksi sekä sivuston toiminnan ja käytön parantamiseksi ja sivuston
liikenteen analysointiin. Evästeillä voidaan kerätä tietoja muun muassa markkinatutkimukseen ja
verkkosivustomme sisällön parantamiseen. Voit päättää olla vastaanottamatta evästeitä
muuttamalla selaimesi asetuksia. Jos päätät kieltäytyä evästeistä, et ehkä voi hyödyntää kaikkia
sivustomme ominaisuuksia.

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Sivustomme evästeasetuksista
voit hyväksyä tai hylätä eritasoisten evästeiden käytön. Lisäksi selaimen asetuksia muuttamalla
käyttäjä voi estää selainta tallentamasta evästeitä tai rajoittaa niiden käyttöä. Selainta
mukauttamalla on lisäksi mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet.